ตรวจสอบภายใน

ระบบสารสนเทศ ที่สนันสนุนการบริหารและจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และส่วนภูมิภาคอื่นๆ

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo