นาย เอกลักษณ์  แก้วศรีสุข
บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปาง 
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทร : 085-8794-989 

                                                       "  สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน    เสริมเศรษฐกิจรากหญ้า  
                                        ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มุ่งเน้นการศึกษา   รักษาวัฒนธรรม ประเพณี 
                                                             ดูแลสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตดีชุมชนน่าอยู่  "

                                                                                                                                                                                                                      " วิสัยทัศน์ "
                                                                                                                                                                                                                     อบต.คลองปาง

NEWS

ดูข่าวเพิ่มเติม
ดูข่าวเพิ่มเติม
26 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 20 รายการ

26 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ ตำแหน่ง (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)ด้วยป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์ จำนวน 2 ป้าย

25 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ

25 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ

24 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์น้อย ตำบลคลองปาง

20 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยาง จำนวน 3 โหล

20 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

18 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อนํ้าประปาในเขตพื้นที่ อบต.คลองปาง จำนวน 5 จุด

13 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ดูข่าวเพิ่มเติม

บ้านควนหนองกก หมู่ 6

จำนวนประชากรทั้งหมด                                                                                                   82.20 %                                                                                                                         822 คน

82.20%

ชาย                                                                                                                                 48.66 %                                                                                                                        400 คน

48.66%

หญิง                                                                                                                                 51.34 %                                                                                                                         422 คน

51.34%

จำนวนครัวเรือน                                                                                                                21.60 %                                                                                                                 216 ครัวเรือน

21.60%

บ้านห้วยเนียง หมู่ 7

จำนวนประชากรทั้งหมด                                                                                                     25.90 %                                                                                                                       259 คน

25.90%

ชาย                                                                                                                                  44.79 %                                                                                                                         116 คน

44.79%

หญิง                                                                                                                                  55.21 %                                                                                                                         143 คน

55.21%

จำนวนครัวเรือน                                                                                                                  6.40 %                                                                                                                 64 ครัวเรือน

6.40%

บ้านต้นปราง หมู่ 8

จำนวนประชากรทั้งหมด                                                                                                     45.70 %                                                                                                                       457 คน

45.70%

ชาย                                                                                                                                   50.55 %                                                                                                                        231 คน

50.55%

หญิง                                                                                                                                 49.45 %                                                                                                                        226 คน

49.45%

จำนวนครัวเรือน                                                                                                                 13.60 %                                                                                                                136 ครัวเรือน

13.60%

บ้านด่านสาย หมู่ 9

จำนวนประชากรทั้งหมด                                                                                                      39.10 %                                                                                                                        391 คน

39.10%

ชาย                                                                                                                                   47.06 %                                                                                                                       148 คน

47.06%

หญิง                                                                                                                                 52.94 %                                                                                                                        207 คน

52.94%

จำนวนครัวเรือน                                                                                                                 12.20 %                                                                                                                122 ครัวเรือน

12.20%

Information System

          ระบบสารสนเทศ ที่สนันสนุนการบริหารและจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และส่วนภูมิภาคอื่นๆ

                                    ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Information

Central information

ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ข้อมูล อปท.

Procurement  e-GP

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

Child care information

ข้อมูลผู้ดูแลเด็ก

Performance evaluation

การประเมินประสิทธิภาพ อปท.

Local Finance

การเงินการคลังท้องถิ่น

offical book

หนังสือราชการจาก สถ.offical book

Integrity and Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Completed with examples

The kit comes with three pre-built pages to help you get started faster. You can change the text and images and you're good to go. More importantly, looking at them will give you a picture of what you can built with this powerful Bootstrap 4 ui kit.

ช่องทางร้องเรียน

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo