รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

30 มี.ค.2564

ภาพโครงการ กิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2564

30 มี.ค.2564

โครงการ การดำเนินกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

30 มี.ค.2564

ภาพการเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

30 มี.ค.2563

ภาพโครงการคลองสวยนํ้าใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

ภาพโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

ภาพโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

ภาพโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

ภาพโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo