องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมในด้านต่างๆ ดังนี้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นและบุคคลในองค์กร

ที่ตั้ง :

เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

Tel :

เบอร์โทร : 0-7529-0252

โทรสาร : 0-7529-0251

Website :

http://www.klongpangsao.go.th

E-mail :

klongpang2561@gmail.com

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo