การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

30 มี.ค.2564

แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

30 มี.ค.2564

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

30 มี.ค.2563

การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2563

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563

30 มี.ค.2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo