นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงานต่างๆ ที่สนันสนุนการบริหารและจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง  ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และส่วนภูมิภาคอื่นๆ

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo