โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

โครงสร้างสำนักปลัด อบต.

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo