อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

                    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้    องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ    นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและ ข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล 

มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

ประจำเดือน ตุลาคม

ประจำเดือน พฤศจิกายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน ธันวาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จำนวน 41 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อนํ้าประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮฝังกลบพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ บริเวณที่สาธารณะโคกสัก หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชาพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน สวัสดีปีใหม่ 2564 แบบแขวน จำนวน 1300 ชุด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จำนวน 41 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน มกราคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังนํ้าท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮขุดลอกคูระบายนํ้าในเขตพื้นที่ หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่ทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะแบบ 3 ช่อง จำนวน 1 ชุด และที่ทิ้งขยะ อันตราย จำนวน 1 ชุด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง ทางเข้าบ่อฝังกลบขยะ อบต.คลองปาง ณ ที่สาธารณะโคกสัก หมู่ที่ 6

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.คลองปาง) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ระบบประปา หมู่ 9 บ้านด่านสาย) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอนํ้า จำนวน 1 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 8 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI Xerox รุ่น DocuPrint CM 305 df สีดำ จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,8,9) จำนวน 16 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) จำนวน 3 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง จำนวน 3 โหล)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอโลโก้หน่อยงาน) จำนวน 50 ชุด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มแบบถ้วย จำนวน 2 ลัง โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 20 ใบ

3 days ago

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง-เขตเทศบาล หมู่ 3 ตำบลคลองปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประจำเดือน มีนาคม

3 days ago

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องเสียงชุดกลาง จำนวน 1 ชุด โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โค้ง ขนาด 8x20 เมตร จำนวน 1 หลัง โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เดินทางไปดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้ดแยกขยะ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อจัดเก็บและบรรทุกขยะ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80-9627 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L1300

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานรื้อถอนอาคาร และถมดิน ปรับพื้นที่หลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง-เขตเทศบาล หมู่ที่ 3

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว)จำนวน 4 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้สำหรับบำรุงรักษาระบบนํ้าประปาหมู่บ้าน จำนวน 31 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) จำนวน 3 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6000 ซีซี

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสีดำ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 200 ใบ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ เลขทะเบียน 80-9627 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง อบต.คลองปาง

3 days ago

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6000 ซีซี

ประจำเดือน เมษายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2564

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งนํ้า หมู่ที่ 8 บ้านต้นปราง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เดินทางไปดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1300 ตัว ตัวละ 10 บาท โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ จำนวน 2 ใบ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9627 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลลดความเร็วลงเดี๋ยวนี้ ระวังรถไฟ พร้อมกรอบไม้ จำนวน 2 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายนํ้ามันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda รุ่น AFS 125 MSFL สีนํ้าเงินดำ หมายเลขทะเบียน 1กบ3366

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านต้นปราง ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนดาร์ดจอ จำนวน 1 ตัว

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L5190 (แก้อาการซับหมึกเต็ม)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0074

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson Lq 2090

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) จำนวน 4 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางชะลอความเร็ว จำนวน 6 รายการ

ประจำเดือน พฤษภาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครนพร้อมกับจ้างเหมาแรงงาน ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง (บ้านโพธิ์น้อย)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสารโครงการ ขนาด A4 พร้อมบันทึกข้อมูล จำนวน 2 โครงการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ราย นางเผื่อน รอดแก้ว หมู่ที่ 6

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคริลิกสีนํ้าเงินติดสติกเกอร์ตัวหนังสือสีขาว จำนวน 2 ป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7574 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 442 58 0003

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมสีนํ้าเงิน สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI xerox รุ่น DocuPrint CM 305 df จำนวน 2 กล่อง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมสีดำ สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L5190 จำนวน 6 ขวด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TAS-3011i จำนวน 1 กล่อง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า จำนวน 39 รายการ สำหรับผู้ด้อยโอกาส 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพ์น้อย) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง อบต.คลองปาง) จำนวน 1 เครื่อง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงแบบเครื่องยนต์)จำนวน 1 รายการ

ประจำเดือน มิถุนายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนเสารับ-ส่งสัญญาวิทยุสื่อสาร

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะดีไซด์ ขนาด 3x1.1 เมตร จำนวน 1 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บจ 887 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7574 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงประตูสำนักงาน อบต.คลองปาง จำนวน 3 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.คลองปาง หมู่ที่ 6 บ้านควนหนองกก และหมู่ 8 บ้านต้นปราง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 53 0002

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0074

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,9 ตำบลคลองปาง

ประจำเดือน กรกฏาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน สิงหาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน กันยายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo