ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบสารสนเทศ ที่สนันสนุนการบริหารและจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และส่วนภูมิภาคอื่นๆ

ประจำเดือน ตุลาคม

ประจำเดือน พฤศจิกายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน ธันวาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จำนวน 41 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อนํ้าประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮฝังกลบพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ บริเวณที่สาธารณะโคกสัก หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชาพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน สวัสดีปีใหม่ 2564 แบบแขวน จำนวน 1300 ชุด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จำนวน 41 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน มกราคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังนํ้าท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮขุดลอกคูระบายนํ้าในเขตพื้นที่ หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่ทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะแบบ 3 ช่อง จำนวน 1 ชุด และที่ทิ้งขยะ อันตราย จำนวน 1 ชุด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง ทางเข้าบ่อฝังกลบขยะ อบต.คลองปาง ณ ที่สาธารณะโคกสัก หมู่ที่ 6

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.คลองปาง) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ระบบประปา หมู่ 9 บ้านด่านสาย) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอนํ้า จำนวน 1 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 8 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI Xerox รุ่น DocuPrint CM 305 df สีดำ จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,8,9) จำนวน 16 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) จำนวน 3 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง จำนวน 3 โหล)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอโลโก้หน่อยงาน) จำนวน 50 ชุด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มแบบถ้วย จำนวน 2 ลัง โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 20 ใบ

3 days ago

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง-เขตเทศบาล หมู่ 3 ตำบลคลองปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประจำเดือน มีนาคม

3 days ago

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องเสียงชุดกลาง จำนวน 1 ชุด โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โค้ง ขนาด 8x20 เมตร จำนวน 1 หลัง โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เดินทางไปดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้ดแยกขยะ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อจัดเก็บและบรรทุกขยะ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80-9627 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L1300

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานรื้อถอนอาคาร และถมดิน ปรับพื้นที่หลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง-เขตเทศบาล หมู่ที่ 3

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว)จำนวน 4 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้สำหรับบำรุงรักษาระบบนํ้าประปาหมู่บ้าน จำนวน 31 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) จำนวน 3 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6000 ซีซี

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสีดำ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 200 ใบ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ เลขทะเบียน 80-9627 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง อบต.คลองปาง

3 days ago

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6000 ซีซี

ประจำเดือน เมษายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2564

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งนํ้า หมู่ที่ 8 บ้านต้นปราง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เดินทางไปดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1300 ตัว ตัวละ 10 บาท โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ จำนวน 2 ใบ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9627 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลลดความเร็วลงเดี๋ยวนี้ ระวังรถไฟ พร้อมกรอบไม้ จำนวน 2 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายนํ้ามันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda รุ่น AFS 125 MSFL สีนํ้าเงินดำ หมายเลขทะเบียน 1กบ3366

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านต้นปราง ตำบลคลองปาง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนดาร์ดจอ จำนวน 1 ตัว

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L5190 (แก้อาการซับหมึกเต็ม)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0074

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson Lq 2090

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว) จำนวน 4 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางชะลอความเร็ว จำนวน 6 รายการ

ประจำเดือน พฤษภาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครนพร้อมกับจ้างเหมาแรงงาน ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง (บ้านโพธิ์น้อย)

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสารโครงการ ขนาด A4 พร้อมบันทึกข้อมูล จำนวน 2 โครงการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ราย นางเผื่อน รอดแก้ว หมู่ที่ 6

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคริลิกสีนํ้าเงินติดสติกเกอร์ตัวหนังสือสีขาว จำนวน 2 ป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7574 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 442 58 0003

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมสีนํ้าเงิน สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI xerox รุ่น DocuPrint CM 305 df จำนวน 2 กล่อง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมสีดำ สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L5190 จำนวน 6 ขวด

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TAS-3011i จำนวน 1 กล่อง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า จำนวน 39 รายการ สำหรับผู้ด้อยโอกาส 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพ์น้อย) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง อบต.คลองปาง) จำนวน 1 เครื่อง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงแบบเครื่องยนต์)จำนวน 1 รายการ

ประจำเดือน มิถุนายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนเสารับ-ส่งสัญญาวิทยุสื่อสาร

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะดีไซด์ ขนาด 3x1.1 เมตร จำนวน 1 ป้าย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บจ 887 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7574 ตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงประตูสำนักงาน อบต.คลองปาง จำนวน 3 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.คลองปาง หมู่ที่ 6 บ้านควนหนองกก และหมู่ 8 บ้านต้นปราง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 53 0002

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0074

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,9 ตำบลคลองปาง

ประจำเดือน กรกฏาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน สิงหาคม

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน กันยายน

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 5

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 27 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับส่งคณะผู้โดยสารไปเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานตรัง

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 30 รายการ

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563

3 days ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองปาง จำนวน 18 รายการ

ประจำเดือน ธันวาคม

ประจำเดือน มกราคม

26 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 20 รายการ

26 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ ตำแหน่ง (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)ด้วยป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์ จำนวน 2 ป้าย

25 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ

25 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ

24 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์น้อย ตำบลคลองปาง

20 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยาง จำนวน 3 โหล

20 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

18 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อนํ้าประปาในเขตพื้นที่ อบต.คลองปาง จำนวน 5 จุด

12 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮฝังกลบขยะบริเวณปากบ่อขยะ และถมหินผุ ทางเข้า - ออก บ่อขยะ ณ ที่สาธารณะโคกสัก

12 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างริมทาง จำนวน 2 จุด

7 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ

7 ม.ค.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKalfa - 3011i จำนวน 1 กล่อง

4 ม.ค.2565

ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

4 ม.ค. 2565

ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Thank you for supporting us!

Made with Pingendo Free  Pingendo logo