Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดองค์ความรู้
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
 
      
 
      
 
      

ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง (24 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ ... (16 ธ.ค. 2561)  
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 2562 (26 พ.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธํ์ การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนว... (13 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและค... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ... (22 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง... (26 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรห... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเล... (24 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2561 (04 ม.ค. 2561)
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 (17 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 (28 ก.ย. 2560)
บทนำ (บทสคลิป สปอต สกู๊ป) ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ข... (01 ส.ค. 2560)
อำนาจ หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง (28 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุ... (02 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2560 (04 ม.ค. 2560)
ประกาศใช้ แผนสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (20 ก.ย. 2559)
ประกาศใช้คู่มือระบบการป้องกันหรือตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (29 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา ... (22 ส.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล. สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จัง... (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบ... (04 ส.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบอ้าย... (27 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปา... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (04 ม.ค. 2560)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (01 ธ.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (01 พ.ย. 2559)
ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกา... (18 ต.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลคลอง... (06 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร... (03 ต.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (31 ส.ค. 2559)
ประกาศแนวทางป้องกันผลผระโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (29 ก.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ หลังที่ทำการ อบต.คลองปาง หมู่ที่ 5 ต... (25 ก.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 (01 ก.ค. 2559)
ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดหาพัสดุ (30 มิ.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 

 
 
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
[แบบ ก.ฌ.3]
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
[แบบ ก.ฌ.8]
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
[แบบ ก.ฌ.1]

ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ
ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561)
ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2561
  1. ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้
        มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้
        โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้
        ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส    กระบี่ ตรัง และสตูล
        ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล
        สำหรับคลื่นลมมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณทะเลอันดามัน ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
        ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
       
2. อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน
        ในช่วงวันที่ 16-17 ธันวาคม 2561 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีลมแรง บริเวณเทือกเขาสูงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย
        ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว    มีอากาศหนาวเย็นลง กับมีลมแรง
        ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ฝากถึงประชานในพื้นที่ลุ่มของอำเภอรัษฎา เตรียมพร้อมรับน้ำที่จะใสเข้ามาในพื้นที่ด้วยคะ ด้วยความห่วงใย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
Responsive image

 

 
Responsive image
สินค้า OTOP/แหล่งท่องเที่ยว
 “ยาหนม” สูตรโบราณ ห่อกาบหมาก ที่บ้านควนหนองกก ม.6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จ.ตรัง
 
         
 
         

 
Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
****@gmail.com