Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจของ อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ... (22 ก.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส... (02 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง... (26 ก.พ. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรห... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเล... (24 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2561 (04 ม.ค. 2561)
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 (17 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 (28 ก.ย. 2560)
บทนำ (บทสคลิป สปอต สกู๊ป) ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ข... (01 ส.ค. 2560)
อำนาจ หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง (28 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุ... (02 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2560 (04 ม.ค. 2560)
ประกาศใช้ แผนสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (20 ก.ย. 2559)
ประกาศใช้คู่มือระบบการป้องกันหรือตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (29 ก.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ... (29 เม.ย. 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับท... (03 ธ.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห... (03 ธ.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง... (01 พ.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (22 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา ... (22 ส.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล. สายบ้านนางยม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จัง... (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบ... (04 ส.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.สายนาหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 และ สายควนหนองกก - มาบอ้าย... (27 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปา... (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (04 ม.ค. 2560)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (01 ธ.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (01 พ.ย. 2559)
ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (31 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกา... (18 ต.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลคลอง... (06 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร... (03 ต.ค. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (31 ส.ค. 2559)
ประกาศแนวทางป้องกันผลผระโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (29 ก.ค. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ หลังที่ทำการ อบต.คลองปาง หมู่ที่ 5 ต... (25 ก.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 (01 ก.ค. 2559)
ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดหาพัสดุ (30 มิ.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0252 โทรสาร : 0-7529-0251 อีเมล์ : 
admin@klongpangsao.go.th

www.klongpangsao.go.th